ایران خودرو

در مستندات فنی
عنوان مستند دسته بندی ها
شیشه بالابر جلو سورن توربو SMS MUX ikco/soren/electronics/window-elevator
شیشه بالابر جلو بدون سیستم ایمنی(آنتی ترپ) دنا و سمندSMS MUX ikco/soren/electronics/window-elevator
ikco/dena/electronics/window-elevator
ikco/samand/electronics/window-elevator
شیشه بالابر سمند LX موتورEF7 بنزینی برق معمولی ECU BOSCH ME17 ikco/samand/electronics/window-elevator
شیشه بالابر سمند سورنECU MAX ikco/soren/electronics/window-elevator
شیشه بالابر جلو سمند ikco/samand/electronics/window-elevator
شیشه بالابر عقب سمند سورن توربوSMS MUX ikco/soren/electronics/window-elevator
شیشه بالابر عقب (بدون سامانه ایمنی-آنتی ترپ)دنا و سمندSMS MUX ikco/dena/electronics/window-elevator
ikco/samand/electronics/window-elevator
شیشه بالابر عقب سمند سورن ELX S90 Turbo SMS MUX ikco/samand/electronics/window-elevator
شیشه بالابر عقب سمند سورنECO MUX ikco/soren/electronics/window-elevator
شیشه بالابر عقب سمند ECO MUX ikco/samand/electronics/window-elevator
شیشه بالابر جلو سمند سورن(ELX ECO MUX(S90(با سامانه ایمنی-/آنتی ترپ) SIEMENS(EASY U) ikco/soren/electronics/window-elevator
شیشه بالابر عقب سمند سورنELX ECO MUX(S90) SIEMENS EASY U با سامانه ایمنی آنتی ترپ ikco/soren/electronics/window-elevator
شیشه بالابر عقب سمندLX
شیشه بالابر عقب سمندLX ikco/samand/electronics/window-elevator
شیشه بالابر عقب سمندMUX ikco/samand/electronics/window-elevator
شیشه بالابر عقب سمند سورن MUX ikco/soren/electronics/window-elevator
شیشه بالابر جلو سمندLX XU7 ikco/samand/electronics/window-elevator
شیشه بالابر جلو سمندLX(XU7 ,EF7) MUX ikco/samand/electronics/window-elevator
شیشه بالابر جلو سمندSE XU7 ikco/samand/electronics/window-elevator
شیشه بالابر سمند سورنELX(XU7,EF7)MUX ikco/soren/electronics/window-elevator
نود درب سرنشین ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
مشخصات کانکتور نودFN ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
مشخصات کانکتور نود درب شاگرد ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
مشخصات کانکتور DDN ikco/dena/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نود جلویی(FN) EF7 ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نود درب راننده ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نود جلو-زیمنس ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
BCM سورنELX ECO MUX SIEMENS ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نودBCM سمند و سورنECO MUX ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نودCCN و مشخصات کانکتور ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نودCCN سمند سورنSMS MUX ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نودCCN سمند SMS MUX ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
CCN(جعبه فیوز) ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نود داخل درب خودرو (CCN) ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نود کنترل داخل درب سمند توربو SMS MUX ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
یونیت سوییچ درب ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نودFCM اکو ماکس(سیستم کاهش دهنده خسارات ناشی از برخورد از جلو) ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نودFN سمند سورن توربو SMS MUX ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نودFN سمند SMS MUX ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نود ICN(پشت آمپر) ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
قفل مرکزی ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
سوییچ لامپ درب و سقف ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
فشار روغن موتور ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
بوق ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
ایموبلایزر Simens (XU7&EF7) ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
کانکتورOBD ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
رادیو و ضبط صوت ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
چراغ دنده عقب و سنسور پارک ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
برف پاک کن و شیشه شوی ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
چراغ های مه شکن جلو و عقب ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
چراغ ترمز ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
سنسور سرعت چرخ ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نور پایین و نور بالا ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
ترمزABS Mando(m60) ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
صندوق پران ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
چراغ روغن ترمز ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
فندک سیگار ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
چراغ جلو و عقب ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
جلو پنجره(LH) ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
جلوپنجره(RH) ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
گرمکن شیشه عقب ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
فلاشر ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
استارتر و آلترناتور ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نود کنترل مرکزی سمند سورن ماکس ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نودDDN(درب راننده) ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نودFN(نود جلو) سمند و سورنEF7 SIEMENS MUX ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نودICN-FN-CCN سمند و سورن ماکس ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نود درب شاگرد(PDN) ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نودRN سمند SMS MUX ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
نود RN سمند سورن توربوSMS MUX ikco/soren/electronics/multiplex
ikco/samand/electronics/multiplex
چراغ مه شکن ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
مه شکن جلو و عقب سمند LX EF7 Petrol PTP Bosch ME17 ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغ مه شکن جلو سمند ELX ECO MUX (S90) SIEMENS Easy U ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغ مه شکن جلو سمند سورن اکوماکس ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغ مه شکن جلو وعقب سمند سورن توربوSMS MUX ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغ مه شکن جلو و عقب سمندSMS MUX ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغ مه شکن جلو و عقب سمندECO MUX ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
فلاشر سمندLX ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
فلاشر سمند سورن ماکس ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغهای جلو سمندSE-LX ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغهای جلو سمند سورن ماکس ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغهای جلو سمند سورن بدون ماکس ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغهای جلو سمند ماکس ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغهای نور بالا و نور پایین سمند سورن ELX ECO MUX(s90)SIEMENS EasyU ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغهای نور بالا و نور پایین سمندLX EF7 بنزینیPTP Bosch ME17 ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغهای نور بالا و نور پایین سمندSMS MUX ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
چراغهای نور بالا و نورپایین سمند سورن توربو SMS MUX ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
فن خنک کننده موتور سمند LX XU7 CNG زیمنس ikco/samand/electronics/cooling
فن خنک کننده موتور سمند سورن XU7 ECO MUX ikco/soren/electronics/cooling
فن سیستم خنک کننده موتور سورن ELX ECO MUX S90 SIEMENS Easy U ikco/soren/electronics/cooling
فن خنک کننده موتورسمند SE XU7 بوش ikco/samand/electronics/cooling
فن خنک کننده موتور سمند LX XU7 بنزینی Valeo ikco/samand/electronics/cooling
فن خنک کننده موتور دنا و سمند SMS MUX Bosch ME7.4.9 ikco/dena/electronics/cooling
ikco/samand/electronics/cooling
فن خنک کننده موتور سورن XU7 MUX زیمنس ikco/soren/electronics/cooling
ikco/samand/electronics/cooling
فن خنک کننده موتور سمند0201034 سورن EF7 ECO MUX BIFUEL ikco/soren/electronics/cooling
فن خنک کننده موتور سمند و سورن EF7 ECO MUX بنزینی ikco/soren/electronics/cooling
ikco/samand/electronics/cooling
فن خنک کننده موتور سمند LX XU7 CNG زیمنس ikco/samand/electronics/cooling
فن خنک کننده موتور سمند LX وSOREN XU7 MUX زیمنس ikco/soren/electronics/cooling
ikco/samand/electronics/cooling
فن خنک کننده موتور سمند LX و SOREN EF7 MUX زیمنس ikco/soren/electronics/cooling
ikco/samand/electronics/cooling
فن خنک کننده موتور سمند LX SE XU7 EF7 زیمنس بنزینی ikco/samand/electronics/cooling
فن خنک کننده موتور سورن توربوSMS MUX ikco/soren/electronics/cooling
چراغهای نور بالا و نور پایین سمندECO MUX ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
فلاشر سمندSE ikco/soren/electronics/lights
ikco/samand/electronics/lights
شیشه بالابر عقب سمند LX موتور EF7 بنزینی برق PTP ایسیوME17 ikco/samand/electronics/window-elevator
سیستم خنک کننده موتور(FAN)سمند LX EF7 بنزینی PTP بوش ME17 ikco/samand/electronics/cooling
ایموبلایزر سمند CNG XU7 EMS & Immo Siemens ikco/samand/electronics/warning
کیسه هوا سورن ELX ECO MUX(S90)SIEMENS Easy U ikco/soren/electronics/warning
سیستم کیسه هوا (سمند LX MUX XU7 EF7) و (Soren MUX XU7) ikco/soren/electronics/warning
ikco/samand/electronics/warning
سیستم کیسه هوا سورن Soren ELX S90 Turbo SMS MUX ikco/soren/electronics/warning
سیستم کیسه هوا سمند سورن Soren Turbo SMS MUX ikco/soren/electronics/warning
کیسه هوا سمند LX MUX (XU7 EF7)-Crouse ikco/soren/electronics/warning
ikco/samand/electronics/warning
سیستم کیسه هوا سمند Samand LX (CNG&Petrol XU7)& EF7 ikco/soren/electronics/warning
ikco/samand/electronics/warning
سیستم کیسه هوا- سمند LX CNG XU7 ikco/samand/electronics/cooling
راهنمای جعبه فیوز و رله پژو ۲۰۶ سازه پویش ikco/peugeot206/relay-fuse/body
ikco/peugeot206/relay-fuse/engine
راهنمای جعبه فیوز و رله پژو ۲۰۶ کروز ikco/peugeot206/relay-fuse/body
ikco/peugeot206/relay-fuse/engine
راهنمای جعبه فیوز و رله پژو ۲۰۶ فرانسوی ikco/peugeot206/relay-fuse/body
ikco/peugeot206/relay-fuse/engine
راهنمای جعبه فیوز و رله پژو ۲۰۷ سازه پویش ikco/peugeot207/relay-fuse/body
ikco/peugeot207/relay-fuse/engine
راهنمای جعبه فیوز و رله پژو پارس CEC ikco/peugeot-405-pars/relay-fuse/engine
ikco/peugeot-405-pars/relay-fuse/body
راهنمای جعبه فیوز و رله دنا اکوماکس با ایسیو بوش ikco/dena/relay-fuse/body
ikco/dena/relay-fuse/engine
راهنمای جعبه فیوز و رله دنا اکوماکس با ایسیو زیمنس ikco/dena/relay-fuse/body
ikco/dena/relay-fuse/engine
راهنمای جعبه فیوز و رله دنا پلاس و SMS ikco/dena/relay-fuse/body
ikco/dena/relay-fuse/engine
راهنمای جعبه فیوز و رله پژو RD ikco/peugeot-405-pars/relay-fuse/body
ikco/peugeot-405-pars/relay-fuse/engine
راهنمای جعبه فیوز و رله پژو ۴۰۵ و پارس و سمند معمولی ikco/samand/relay-fuse/body
ikco/samand/relay-fuse/engine
ikco/peugeot-405-pars/relay-fuse/body
ikco/peugeot-405-pars/relay-fuse/engine
راهنمای جعبه فیوز و رله سمند ماکس ikco/samand/relay-fuse/body
ikco/samand/relay-fuse/engine
راهنمای جعبه فیوز و رله دنا و سمند SMS ماکس ikco/dena/relay-fuse/engine
ikco/dena/relay-fuse/body
ikco/samand/relay-fuse/body
ikco/samand/relay-fuse/engine
کیسه هوا-AirBag-بنزینی-کروز-Crouse ikco/samand/electronics/warning
کیسه هوا SE XU7 ikco/samand/electronics/warning
کیسه هواELX MUX (EF7 XU7) ikco/soren/electronics/warning
کیسه هوا MUX XU7 ikco/soren/electronics/warning
کیسه هوا-SMS MUX ikco/dena/electronics/warning
ikco/samand/electronics/warning
ikco/soren/electronics/warning
ایربگ XU7-EF7-ECO MUX-Crouse ikco/soren/electronics/warning
ikco/samand/electronics/warning
ایربگ XU7-EF7-ECO MUX ikco/soren/electronics/warning
ikco/samand/electronics/warning
ایربگLX-EF7-PTP-Bosch ME17 بنزینی ikco/samand/electronics/warning
ترمز ای بی اسMGH-25 ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس ماندوMGH-60 ikco/soren/electronics/brakes
ترمز ای بی اس ماندو ikco/soren/electronics/brakes
ترمز ای بی اس SMS MUX Bosch ME 7.4.9 Mobis ikco/dena/electronics/brakes
ikco/soren/electronics/brakes
ترمز ای بی اس موبیس با سنسور سرعت-EF7-بایفیول بوش ikco/soren/electronics/brakes
ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس موبیس-LX EF7 بنزینی-PTP- بوشME17 ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس موبیس-LX XU7- بنزینی ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس-SE-بوش ماندو-MGH-60 ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس-LX MUX(XU7-EF7)-زیمنس ماندو MGH-60 ikco/soren/electronics/brakes
ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس MG-80 توربو اس ام اس ماکس ikco/soren/electronics/brakes
ترمز ای بی اس-LX XU7-بنزینی-موبیس ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس-بوش ماندو-MGH60 ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس-زیمنس ماندو-MG80 ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس زیمنس ماندوMGH80 ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس سمند-SAMAND- سورن ماکسXU7 & EF7 ماندو MGH-60 ikco/soren/electronics/brakes
ترمز ای بی اس ماندو SMS MUX ikco/dena/electronics/brakes
ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس-ABS-ماندوM60 سمند- Samand EF7 Bifuel Bosch ikco/soren/electronics/brakes
ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس-G80-ABS-سمند سورن اکو ماکس-SAMAND ikco/soren/electronics/brakes
ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس-ABS-سمندسورن اکوماکس Samand & Soren XU7‐EF7‐ECO MUX‐ MANDO MGH60 ikco/soren/electronics/brakes
ikco/samand/electronics/brakes
ترمز سمند ال ایکس زیمنس SAMAND-XU7-BIFUEL ماندو MGH-60 ikco/samand/electronics/brakes
ترمز ای بی اس سمند سورن-Samand ikco/soren/electronics/brakes
ترمز ای بی اس سمند سورن2-Samand ikco/soren/electronics/brakes
ترمز ای بی اسMG80 سمند سورن Samand ELX ECO MUX(s90) زیمنس(Easy U) ikco/soren/electronics/brakes
سوخت رسانی سمند-Samand LX EF7 زیمنس بنزینی ماکس(EFP MUX) ikco/soren/electronics/injection
ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمندLX-XU7 زیمنس بنزینی-Samand ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمند Samand LX XU7 Valeo بنزینی ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمند Samand LX CNG XU7-زیمنس ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمند LX CNG EF7 بوش SAMAND-ME7.4.9 ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمند LX -EF7 زیمنس بنزینیEFP بدون ماکس-Samand ikco/soren/electronics/injection
ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمندLX XU7 زیمنس بنزینی ماکس-Samand ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمندLX CNG EF7 زیمنس ماکس(EFP CNG MUX)-Samand ikco/soren/electronics/injection
ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمند LX EF7 زیمنس بنزینی یورو4(EFP بدون ماکس) ikco/soren/electronics/injection
ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمند و سمند سورن XU7 زیمنس اکو ماکس-Samand ikco/soren/electronics/injection
ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمندEF7 CNG بوشSamand-SMS MUX ikco/soren/electronics/injection
ikco/samand/electronics/injection
سیستم سوخت رسانی سمندXU7 زیمنس CNG(رله دوبل جدید)-Samand ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمندXU7 زیمنس بنزینی یورو4-EOBD(رله دوبل جدید)-Samand ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمند سورن توربوSMS MUX ikco/soren/electronics/injection
سوخت رسانی سمند سورن ایی ال ایکس اکو زیمنس(Easy U)-Samand ikco/soren/electronics/injection
سوخت رسانی سمند سورن ایی ال ایکس اکو زیمنس(Easy U)-Samand ikco/soren/electronics/injection
سوخت رسانی سمندLX EF7 بنزینیPTP بوشME17 ikco/soren/electronics/injection
ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمند بایفیول EF7 زیمنس اکو ماکس ikco/soren/electronics/injection
ikco/samand/electronics/injection
سوخت رسانی سمند سورنEF7 زیمنس بنزینی اکو ماکس-Samand ikco/soren/electronics/injection
ikco/samand/electronics/injection
سیستم سوخت رسانی پارسXU7 Valeo بنزینی ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سیستم سوخت رسانی پژو پارس و 405 XU7 CNG EMS SSAT ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سیستم سوخت رسانی پژوپارس CEC TU5 ME17 ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سیستم سوخت رسانی پژو پارسCEC XU7 بدونEOBD ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژو405 و پارسXU7 بایفیولPeugeot-SSAT EOBD ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژو-Peugeot- پارسELX بدون ایموبلایزر ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
نقشه الکترونیکیEMS SLC-LR( LANDIRENZO LC02) ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژو-Peugeot- پارسXU7 بایفیول Valeo بایفیول VB44 ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سیستم سوخت رسانی پژوپارس-CEC XU7-Peugeot بدونEOBD ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژو پارس و 405 Peugeot SLX LX TU5 زیمنس با ایموبلایزر یورو 2 و 4 ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژو پارس-Peugeot-گیربکس اتوماتیک TU5-AL4 بوشME7.4.4 ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژوپارس-Peugeot-زیمنسXU7 CNG ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژوپارس ال ایکس-Peugeot LX-موتورTU5 ایسیو بوش ME7.4.4 با ترمز ABS ماندو ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژوپارس و 405 با موتور XU7 و ایسیو زیمنس بنزینی یوروPeugeot-EOBD4 ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژوپارسLX و 405 SLX موتورTU5 ایسیو زیمنس با ایموبلایزر یورو 2 و 4 ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژوپارس ایکس یو7-Peugeot PARS XU7-ایسیو بوش ME7.4.4 ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژوپارس اکو موتورPeugeot PARS-TU5 ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژو پارس ایکس یو7-Peugeot XU7 اکو ماکس ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژو-Peugeot-پارسXU7 ایسیو زیمنس بنزینی یورو2 و یورو4 ikco/peugeot-405-pars/electronics/injection
سوخت رسانی پژو206 PL6 ikco/peugeot206/electronics/injection
سوخت رسانی پژو206 اکو ماکس موتور تیو3- Peugeot P6L ECO MUX TU3 ikco/peugeot206/electronics/injection
سوخت رسانی پژو(Peugeot)-206 P6L ماکس تیو3 غرب استیل ikco/peugeot206/electronics/injection
سوخت رسانی پژو P6L206 اکو ماکس ikco/peugeot206/electronics/injection
سوخت رسانی پژو 206 P6L SP MUX SSAT-Peugeot ikco/peugeot206/electronics/injection
سوخت رسانی پژو206P6L SP MUX بوش ME17 ikco/peugeot206/electronics/injection
سوخت رسانی پژو206-Peugeot-موتور تیو3 با ایسیو VALEO J34P -نقشه الکتریکی شماره 3 ikco/peugeot206/electronics/injection
سوخت رسانی پژو(Peugeot)206-نقشه الکتریکی شماره2 ikco/peugeot206/electronics/injection
سوخت رسانی پژو2060-نقشه الکتریکی شماره1 ikco/peugeot206/electronics/injection
سوخت رسانی آریسان-Arisan ikco/arisun/electronics/injection
سوخت رسانی ال نود بایفیول-L90 ikco/tondar90/electronics/injection
سوخت رسانی ال نود بنزینی-L90 ikco/tondar90/electronics/injection
سیگنال سرعت ال نود بنزینی-L90 ikco/tondar90/electronics/injection
سوخت رسانی ال نودL90 دوگانه- سیگنال سرعت2 ikco/tondar90/electronics/injection
سوخت رسانی ال نودL90 دوگانه-ایسیو گاز ikco/tondar90/electronics/injection
سوخت رسانی ال نودL90-جانمایی اینترکانکتورهای پمپ بنزین ikco/tondar90/electronics/injection
سوخت رسانی ال نودL90-پمپ بنزین2 ikco/tondar90/electronics/injection
سوخت رسانی ال نودL90-پمپ بنزین- ikco/tondar90/electronics/injection
سوخت رسانی دنا-DENA-ایی اف 7 بنزینی اس ام ماکس بوشME7.4.9 ikco/dena/electronics/injection
سوخت رسانی دنا-DENA-اکوماکس بوش ikco/dena/electronics/injection
سوخت رسانی دنا اس ام اس ماکس بوش ME17 ikco/dena/electronics/injection
سوخت رسانی دنا-DENA- پلاس توربو اس ام اس ماکس ikco/dena/electronics/injection
سوخت رسانی دنا-DENA- پلاس اکوماکس ikco/dena/electronics/injection
سوخت رسانی دنا-DANA-اکوماکس زیمنس ایزی یو ikco/dena/electronics/injection
سوخت رسانی رانا موتورTU5 ایسیو زیمنس ikco/rana/electronics/injection
سوخت رسانی رانا-Runna-ال ایکس اکوماکس ایسیو زیمنس با دریچه گاز برقی ikco/rana/electronics/injection
سوخت رسانی رانا-Runna-مالتی پلکس سازه پویش ایسیو بوشME17 ikco/rana/electronics/injection
سوخت رسانی رانا-RUNNA-مالتی پلکس سازه پویش ایسیوSSAT ikco/rana/electronics/injection
سوخت رسانی رانا-Runna-اکوماکس ikco/rana/electronics/injection
سوخت رسانی پیکان-PEYKAN-یورو2 بنزینی ikco/peykan/electronics/injection
سوخت رسانی پیکان-peykan-یورو2 بایفیول ایسیو لندی ikco/peykan/electronics/injection
سوخت رسانی پیکان -paykan- یورو2 بایفیول ikco/peykan/electronics/injection
سوخت رسانی پیکان-peykan-یورو4 بنزینی ikco/peykan/electronics/injection
سوخت رسانی پیکان-peykan-یورو4 بایفیول ikco/peykan/electronics/injection
سوخت رسانی پژو آردی-Peugeot RD-موتورXU7 سی ان جی-JP/L3 ikco/rd/electronics/injection
سوخت رسانی پژو روآ-Peugeot Roa-موتور پوشراد-Ohv-سی ان جی با ایسیو LANDI ikco/roa/electronics/injection
سوخت رسانی پژو روآ-Peugeot Roa-موتور پوشراد-Ohv-سی ان جی با ایسیو V05 LANDI ikco/roa/electronics/injection
سوخت رسانی پژو روآ-Peugeot Roa-سی ان جی با ایسیو گازOMVL ikco/roa/electronics/injection
سوخت رسانی پژو روآ-Peugeot Roa-دوگانه سوز با موتورOHV ikco/roa/electronics/injection
در بسته های آموزش مجازی
عنوان بسته آموزش مجازی
سیستم مالتی پلکس ایرانی
در مقالات
عنوان مقاله
در فروشگاه
در پرسش و پاسخ ها
در فایل ها
عنوان فایل

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.©

۱۳۸۵-۱۴۰۳