دیسک های ترمز کربن – سرامیکی

انتشار : 1 ماه پیش
آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش

دیسک های ترمز کربن سرامیکی برای اولین بار در نمایشگاه خودرو فرانکفورت در سال  ،1999معرفی شد. پس از آن شـرکت پورشه در سال  2001 اقدام به نصب این نوع دیسک ترمز در مدل 911GT نمود و از آن زمان به بعد سایر شرکت های خودروسازی نظیر فراری، آئودی، بوگاتی، لامبـورگینی و ... نیـز )بـا توجـه بـه مزایای این تکنولوژی( برای ایمنی و راحتی بیشتر در خودروهـای تولیدی خود از این سیستم استفاده نمودند.

 

مزایای استفاده از دیسک های ترمز کربن سرامیکی

مهمترین مزایای این نوع دیسک های ترمز نسبت به دیسک های ترمز معمولی ( با جنس چدن خاکستری) عبارتند از :

 -1کاهش وزن (حدود  50درصد)

 -2بهبود واکنش ترمز

 -3استحکام حرارتی بالا

 -4حذف شوک های حرارتی بالا

 -5عملکرد بهتر فرمان در زمان ترمز گیری

 -6مقاومت بسیار بـالا در برابـر سـایش و در نتیجـه دوام بالاتر ( حدود  300,000کیلومتر)

 -7عدم بوجود آمدن گرد و غبارهای سمی لنت ها، ناشـی از ترمز گیری

ابعاد و طراحی

مهمترین پـارامتر بـرای طراحـی سیـستم ترمـز، مـاکزیمم سرعت خـودرو و زمـان مـورد نیـاز بـرای توقـف خـودرو از ماکزیمم سرعت تـا توقـف کامـل بـوده کـه ایـن پارامترهـا وابــسته بــه تقــسیم بــار وارد شــده روی اکــسل هــا و آیرودینامیک خودرو مـی باشـد. بـا توجـه بـه مطـب فـوق مهمترین هدف در طراحی ابعاد دیسک های ترمز، اطمینان از توقــف ایمــن خــودرو در شــرایط متفــاوت راننــدگی می باشد که ایـن مـوارد در طراحـی هـای صـورت گرفتـه توسط شرکت هایی نظیر  SGL GROUPمورد توجه قرار گرفته است.

یکـی از مهمتـرین بخـش هـای طراحـی در ایـن سیـستم، طراحی پره های خنک کننده بهینه سـازی شـده بـا روش های محاسـبه ای (Computational fluid dynamics) می باشد که برای هر مدل خودرو به صـورت مجـزا تعیـین می شود و در این نوع طراحی، میزان فشار هوای وارد شـده

در زیـر خـودرو، اطـراف خـودرو، شـرایط آیرودینـامیکی و بیشترین سرعت خودرو نیز در نظر گرفته می شود. تصاویر روبرو قسمت های مختلف دیسک های ترمـز کـربن - سرامیکی و نحوه توزیع حرارت ناشی از ترمز گیـری روی پره ها را نشان می دهد .