کنترل های کنار فرمان

انتشار : 1 هفته پیش
آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش

کنترلهای کنار فرمان:

وظیفه این کنترلها ، فعال یا غیر فعال کردن تجهیزات الکتریکی خودرو به شرح زیر می باشد :

-  چراغ های خودرو

-  راهنما

-  بوق

-  برف پاک کن های جلو و عقب

-  کنترل رادیو

-  تریپ کامپیوتر

-  کروز کنترل

تمامی موارد فوق باید به گونه ای باشد که راننده به راحتـی و بـدون نیـاز بـه برداشتن چشم از جاده و رها کردن فرمان به آنها دسترسی داشته باشد .

کنترلهای کنار فرمان ساده :

منظور از کنترلهای ساده آن نوع کنترلهایی است که در آنها هر کلیـد کنتـرل از طریق یک سیم اختصاصـی کنتـرل سیسـتم مربوطـه را انجـام مـی دهـد . هـر موقعیت دسته ، مانند یک کلید مجزا عمل مـی کنـد .( نظیـر خـودرو پرایـد) بـر حسـب نـوع خـودرو ، کنترلهـا یـا مسـتقیماً باعـث فعـال یـا غیـر فعـال کـردن سیستمهای الکتریکی می شوند و یا سیگنالی را برای یک کنترل یونیت ارسـال می کند تا کنترل یونیت دستور مناسب را به سیستم مربوطه ارسـال نمایـد در حالت دوم ، توسط دستگاه عیـب یـاب مـی تـوان تغییـر وضـعیت (status) را مشاهده نمود .


کنترلهای کنار فرمان جریان کم:

در این نوع از کنترلها از الکترونیک بهره گرفته شده است این به معنی آن است که هر موقعیت دسته کنترل ، مرتبط با یک مدار الکترونیکی بوده که درخواست مربوطه را به صورت کد در آورده و برای کامپیوتر ارسال می کند .

مزیت استفاده از این تکنولوژی کاهش مقدار سیمها در قسمت بالایی میل فرمان و نیز کاهش عمده شدت جریـان عبـوری از کلیـدها می باشد این تکنولوژی در خصوص چراغها و برف پاک کن بکار گرفته شده و قسمت اصلی آن تشکیل شده از شبکه ای از دیودها که در واحد کنترل مربوطه قرار گرفته اند .

نحوه کارکرد : شبکه دیودها توسط  10سیم و به شرح زیر از دو قسمت به  UCHیا کامپیوترمرکزی متصل می شود .

قسمت ورودی:  شامل  5سیم بوده و توسط  UCHو به واسطه یک مقاومت به برق مثبت متصل می شوند .

پایه های (10 ،13 ،8 ،12 ،4)

قسمت خروجی : شامل5 سیم بوده و توسط  UCHو به واسطه ترانزیستور به بدنه ( منفی) متصل می شوند ( پایه های 14 ،2 ،5 ،3و 9 )

هر کلید در کنترلهای فرمان متناظر با یکی از دیودها است در صورت بسته شدن هر کلید دیود مربوطه توسط  UCH و از راه مقاومت تغذیه می شود ( سمت آند)

در ضمن سمت کاتد متصل به ترانزیستور داخل  UCHمی باشد .نحوه عملکرد کنترلهای کنار فرمان جریان کم :

 UCHپشت سرهم و هر  10میلی ثانیه ، ترانزیستورها را فعال کرده و بلافاصله تغییر وضعیت ( عبور جریـان)  در مسـیرهای 4 ، 13 ،8 ،12و 10 را بررسی می کند در صورت تغییر جریان مصرفی ، متوجه ارسال فرمان از کلید مربوطه می گردد .

وضعیت خاموش یا دور کند برف پاک کن: WIPERS0

برف پاک کن جلو با دور تند:  ESS GV

برف پاک کن عقب:  REAR WIPER

چراغها خاموش : CODE0

چراغهای کوچک جانبی: SLIDE LIGHTS

حالت اتوماتیک چراغها: ALS

چراغ نور پائین : OPENING CONTROL

تبدیل نور پایین و بالا: INVC/P

نور بالای هشدار دهنده: AP

مه شکن جلو : BAV

مه شکن عقب : BAER

سیم عیب یابی شماره DIAG1:1

سیم عیب یابی شماره DIAG2 :2

سیم عیب یابی شماره DIAG3 :3

سیم عیب یابی شماره DIAG4 :4

سیم عیب یابی شماره DIAG5 :5

تایمر برف پاک کن حساسیت MC :1

تایمر برف پاک کن حساسیت MC1 :2

تایمر برف پاک کن حساسیت MC2 :3

تایمر برف پاک کن حساسیت MC3 :4

راهنمای سمت راست : (RH) CLD

راهنمای سمت چپ:  (IH) CLD


مثال:

در صورت عبور جریان از داخل ترانزیستور بعد از فعال شدن ، وضعیت منطقی =1

در صورت عدم عبور جریان از داخل ترانزیستور بعد از فعال شدن ، وضعیت منطقی = 0

موقعیتهای 1و  2در واقع بیانگر دو موقعیت مختلف قرارگیری دسته کنترل می باشند :