دستگاه نمایشگر

انتشار : 1 ماه پیش
آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش

دستگاه نمایشگر  head upیک واحد کنترل الکترونیکـی مـی باشـد که به جهت راحتی راننده و جلوگیری از خطاهای احتمالی دیـد بـه جـای صفحه کیلومتر در خودروهای مدرن امروزی استفاده می شود. این دسـتگاه می تواند مطابق با ناحیه ای که راننده می بینـد ، علائـم نـشان دهنـده را برروی قسمتی از شیشه جلو در یک تصویر مجازی نمایش دهد.

سیستم نمایشگر  head upشامل موارد زیر می باشد:

 -1دستگاه نمایشگر head up

 -2شیشه باز تابنده برای نمایش تصاویر

 -3ابزار کنترل دستگاه نمایشگر head upتوجه : دستگاه نمایشگر  head upدر داشبورد واقع شده و شامل اجزای ذیل می باشد :

- لامپ پخش نمایشگر (4)که علامتها و اطلاعات را پخش می کند.

- موتور منعکس کننده(5)که اجازه تنظیم ارتفاع تصویر را می دهد .

- منعکس کننده ثابت (6)

- سنسور تنظیم نور ( درون دستگاه نمایشگر head up )نمونه اطلاعاتی که بوسیله دستگاه نمایشگر  head upنمایش داده می شودکه بـسته بـه نـوع خـودرو و شـرکت سـازنده تفاوتهایی دارد .