سیستم ضد سرقت خودرو

انتشار : 2 هفته پیش
آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش

سیستم ایموبیلایزر به منظور جلوگیری از سرقت خودرو طراحی شده است سیستم فوق با پیشرفت صنعت الکترونیک روز به روز جدیدتر و میزان کارائی آن بالاتر رفته است این سیستم با توجه به نسل های مختلف ، دو کار اصلی مدیریت باز و بست درها و روشن کردن خودرو را بر عهده دارد . تفاوت دزدگیر با ایموبیلابیزر در این است که دزدگیر صرفا آلارم می دهد و خودرو و اشیای درون آن را محافظت می کند ولی در ایموبیلایزر امکان جابجایی خودرو را سلب می کند.

نسلهای مختلف سیستم ایموبیلایزر

سیسـتمهای ضـد سـرقت روز بـه روز پیشـرفت نمـوده اسـت اولـین نسـل سیستمهای ضد سرقت شامل سه مدل V1',V1T,V1می باشد نسل دوم این سیستم شامل مدلهای V2وV2کریپته می باشد و دسته آخـر نسل سوم سیستمهای مذکور ارائه شده است .مدیریت باز و بست درها

توجه شود که مدیریت باز و بست درها با مـدیریت روشـن کـردن خـودرو متفاوت می باشد . سیستمهای قدیمی با استفاده از امواج مادون قرمز و در سیستمهای جدید از امواج رادیو فرکانسی استفاده می گردد . در سیسـتمهای مـادون قرمـز گیرنـده هـای آن پشـت آینـه جلـو و روی کلیدهای چراغ داخل اتاق قرار دارد . رنگ آن مشکی متمایـل بـه بـنفش بوده و دارای  3دیود می باشد. در سیســتمهای رادیــو فرکانســی بــه جــای دیودهــا ازآنــتن فرســتنده (کلید) استفاده می شود و گیرنده آن میتواند هر جای خودرو قـرار داشـته باشد مثلاً داخل دکودر(UCH) روی سقف و ... در شکل روبرو نمایی از UCH یک خودرو مشاهده می شود .

لازم به ذکر است که دکودر در داخل  UCHقرار دارد . در ضمن قطعه UCHدر خودروهای مختلف و بر اساس سیستمهای آن به نامهای دیگری نیز خوانده می شود مثلا در خودرو زانتیا این وظیفه بر عهده قطعه ای به نام   CPH می باشد .کد از فرستنده به داخل دکودر ارسال می شود دراین حالت کد فرستنده با کد داخل دکودر مقایسه می شود در صورتی که کدها با همدیگر هم خوانی داشتند در خودرو باز می شود ، چراغ سقف روشن شده و زنگ خطر ( در خودروهای نسل اول) قطع می شود تا کنون بیرون خودرو هستیم و سیگنال در دکودر می ماند و فرآیند باز کردن درها به اتمام می رسد . سیستم ارسال کد جهت باز و بست درها بر دو نوع می باشد :

1-   :Fixedدر این حالت همواره یک کد بین فرستنده و دکودر رد و بدل می شود به عبارتی این کد همواره ثابت می باشد در سیستمهای نسل اول مکانیزم باز و بست درها با کد ثابت انجام می گیرد . از مشکلات سیستم مذکور این است که امکان کپی کردن و یا پاک کردن کد مذکور به دلیل ثابت ماندن آن بسیار زیاد می باشد .

 :Rolling -2در این حالت با هر بار ارسال کد از سوی فرستنده کد تغییر می کند و پس از مقایسه کد ارسالی با کد موجود در دکودر نسبت به بازکردن قفل درها اقدام می شود .

 


مدیریت باز و بست درها در نسل اول V1

 (1در نسل اول خودروها (V1',V1T,V1) اگر در خودرو با استفاده از ریموت باز شد با همان کد باز کردن خودرو می توان خـودرو را روشـن نمود لذا اگر در هنگام نشستن در خودرو ، درب آن بسته باشد خودرو روشن نمی شود .

 (2در  V1اگر باتری ریموت تمام می شد امکان روشن کردن خودرو وجود نداشت بنابراین یک کارت کـه یـک کـد  4رقمـی روی آن بـود بـه مشتری می دادند که وقتی ریموت خراب می شد با این کد امکان روشن کردن خودرو را داشته باشـند و در را نیـز بـا کلیـد مکـانیکی بـاز می نمودند در ضمن تمامی خودروهای نسل اول فرستنده آن با اشعه مادون قرمز کار می کند .

 (3در خودروهای نسل اول فاقد چراغ ایموبیلایزر بوده و چراغ عیب یاب سیستم انژکتور هر دو کار را مشترکاً انجام می داد.

 (4در حالت خرابی ریموت ، با قرار دادن کلید در جا سوئیچی چراغ عیب یاب روشن می شد پدال گاز را تا آخـر فشـار داده چـراغ عیـب یـاب خاموش می شد از طریق دکمه روی برف پاک کن ( مثلا کد  3524) ابتدا دکمه را  3 بار با فواصل زمانی  1 ثانیه که هر بار چراغ عیـب یـاب آن را تائید می کرد وارد کرده بعد از آن پدال گاز را ول کرده و مجدداً برای کدهای 5و2و 4نیز همین کار را انجام داده و پس از وارد کردن عدد 4 و تائید توسط چراغ عیب یاب ، چراغ عیب یاب به کلی خاموش شده و ایموبیلایزر غیر فعال می شود .خودرو روشن مـی گـردد و تـا زمان جا زدن باطری ریموت یا تعمیر آن نیازی به وارد کردن کد ندارد .مقایسه مدیریت باز و بست درها در نسل اولV1,V1T

 (1کد ارسالی در نسلهای V1و V1Tثابت بوده و امکان کپی کردن آن بسیار بالا است .

 (2اگر کارت مذکور یا کلید گم شود توسط شخصی که آن را پیدا کند امکان روشـن کردن خودرو وجود دارد.

 (3در نسل V1Tیک کورنومتر اضافی نسبت به V1دارد به صورتیکه هنگامی که در خودرو باز بوده و فراموش کرده ایم در را ببندیم تا  15دقیقه امکان روشن کـردن خودرو وجود داشته بعد از آن دیگر خودرو روشن نمی شود اما در  V1تا هر زمان که بخواهیم پس از باز شدن در خودرو امکـان روشـن کـردن خـودرو وجـود دارد ( غیر از مدلهای ارسالی به انگلستان که زمـان آن  3دقیقـه در نظـر گرفتـه شـده است.)


 مدیریت باز و بست درها در نسل اول V1

 (1از’ V1 به بعد تمامی مدلها برای باز و بستن در ازکد متغیر استفاده می کنند .

 (2این نسل بر خلاف دو نسل قبلـی فاقـد کـارت کـد بـوده و کـد SECURITYبایستی از TECH LINE دریافت شود .

 (3در ’ V1از یک کد  5رقمـی اسـتفاده مـی شـود کـه بـر روی دوکلیـد آن فـرق می کند و هر کلید آن یک کد مجزا دارد اگر یک کلید  Jو دیگری  Iباشد و کلیـد J را گم کردیم باید از طریق  TECH LINEاطلاعات آن را بگیریم برای این منظـور باید اطلاعات روی اتیکت موجود بر روی ریموت  I را برای دریافت  SECURITYCODE   کلید  Jداشته باشیم پس از ساختن کلید و داشتن کد، سیستم را مجـدداً سنکرونیزه کنیم .