پایداری الکترونیکی (ESP)

انتشار : 1 ماه پیش
آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش

معرفی برنامه پایداری الکترونیکی (ESP)

قابلیت فرمان پذیری و پایداری هر خودروئی بر اساس شرایط رانندگی ، وضعیت جاده و نیز میزان چسبندگی تایرهـا بـه سطح جاده متفاوت می باشد .

 در سیستم ترمزESP (Electronic Stability Program) در صورت نیاز بر اساس موقعیتهـای فوق الذکر ، رفتار خودرو با انجام عمل ترمزگیری مستقل بر روی چرخها متعادل مـی گـردد و خـودرو را در جـاده پایـدار نگـه می دارد. این پایداری تا زمانی ادامه می یابد که نیروی جانبی ایجاد شده توسط تایر جهت بقـای آن حـین عمـل دور زدن ، کـافی باشد در غیر این صورت دو حالت  Understeering و   Oversteeringپدید می آید که به شرح زیر می باشند :


: Understeering function

عمل مذکور که باعث از دست رفتن پایداری خودرو می شود ، در موارد زیر حادث می گردد :

 -1کاهش شدید چسبندگی بین تایرهای جلو و سطح جاده.

 -2در حالت فرمان دادن بیش از حد خودرو ( در برخی موارد)

 -3در حالت شتاب زیاد خودرو حین دور زدن ( در برخی موارد)

در ایـن مرحلــه سـرعت خــودرو حــول محـور  (Yaw Speed) Zکــافی نمی باشد.


: Oversteering function

عمل مذکور که باعث از دست رفتن پایداری خودرو می شود ، در موارد زیر حادث می گردد :

 -1کاهش شدید چسبندگی بین تایرهای عقب و سطح جاده به جهت متعادل نگه داشتن خودرو در مسیر جاده.

 -2در حالت شتاب منفی ناگهانی ( رها کردن ناگهانی پدال گاز)  در برخی موارد

 -3در حالت شتاب زیاد خودرو حین دور زدن. (در برخی موارد در خودروهای دیفرانسیل عقب )

در این مرحله سرعت خودرو حول محور  (Yaw Speed) Zبیش از حد زیاد است .

کنترلUndersteering function  :

مرحله 1 : ترمزگیری چرخ داخلی عقب.

مرحله 2 : ترمزگیری چرخ داخلی جلو.

مرحله 3 : تنظیم دریچه گاز ( در صورت نیاز)

کنترل Oversteering function :

مرحله  1 : ترمزگیری چرخ بیرونی عقب.

مرحله  :2ترمزگیری چرخ بیرونی جلو.

مرحله  3 : تنظیم دریچه گاز ( در صورت نیاز )سنسورهای سیستم :

 -1سنسور زاویه چرخش غربیلک فرمان : که از طریق سیستم مولتی پلکس (CAN) با شبکه ارتباط برقرار می کند.

توجه : در صورتی که در سیستم فرمان قطعه ای تعویض شود ،لازم است که نقطه صفر ( میزان بودن چرخها ) فرمان برای ECUاین سیستم شناسائی شود.

 -2سنسور سرعت چرخ : که از طریق سیم معمولی به  ECUمربوطه متصل می شود و در صورت تعویض نیاز به شناسائی ندارد.

 -3سنسور سرعت خودرو حول محور : Zکه از طریق سیم معمولی و مولتی پلکس به  ECUمربوطه متصل می شود.

 -4سنسور شتاب جانبی : که به ضربه و شوک جانبی حساس است و در موقع نصب ، جهت آن می بایست درست در نظر گرفته شود.

 5- سنسور فشار باد تایرها : که در تمامی حالات فشار باد تایرها را بررسی می کند و اطلاعات را به  ECU مربوطه ارسال می نماید .