سیستم ترمز الکتروهیدرولیکی (SBC)

انتشار : 1 ماه پیش
آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش

این سیستم ترمز به صورت الکتروهیدرولیکی عمل می کند به این معنی که روی سیستم هیدرولیکی ترمز ، کنترل الکترونیکـی صـورت مـی پـذیرد. سیستم فوق ترکیبی از عملیاتهای (Function)تقویت ترمز به همراه تجهیزات سیستم  ، ABSکه شامل  ESPنیز هست ، می باشد. عملکرد پدال ترمز در این سیستم همانند سیستمهای استاندارد فعلی (General) نیست به این معنی که میزان فشار پدال ترمز از طریق یک عملگر دریافت و محاسبه می گردد و پس از آن به کامپیوتر مربوطه ارسال می گردد. فرمانهای کنترلی نیز بر اسـاس الگـوریتم خاصـی محاسـبه شـده و بـه مدولاتور هیدرولیک فرستاده و پیرو این عمل نیز مدولاتور ، فشار را برای سیلندهای ترمز تامین می نماید. در صورتی که سیستم کنترل الکترونیکی دچار نقص فنی گردد ، سیـستم هیـدرولیکی بطـور اتوماتیـک وارد عمـل شـده و مـدار را مـستقلاً کنتـرل می نماید. لازم به ذکر است که انتقال اطلاعات بین قطعات الکترونیکی این سیستم ، از طریق شبکه مولتی پلکس صورت می گیرد .شرح و عملکرد سیستم :

با استفاده از قابلیتهای سیستم ترمز "Brake by-wire سیـستم  SBCفـشار هیـدرولیکی در سیلندرترمزهای چرخ را مستقل از نیروی وارده از طرف راننده به پدال ، کنترل مـی نمایـد. بـه ایـن ترتیـب عملکـرد ایـن سیـستم مکمـل عملیـات سیستمهای  TCS ، ABSو  ESPمی باشد. سیستم   SBC ، عملیات اصلی سیستم ترمز را که شامل موارد زیر است ، انجام میدهد:

کاهش سرعت خودرو

متوقف نمودن خودرو

جلوگیری از حرکت خودرو هنگام پارک

ضمناً عملیات زیر را بعنوان سیستم ترمز فعال انجام می دهد:

فعالسازی ترمزها

افزایش نیروی ترمزی

تنظیم ( تقسیم) نیروی ترمز

 SBCیک سیستم کنترل الکترونیکی با عملگرهای هیدرولیکی است که توزیع نیروی ترمز بر اساس شرایط جاده برای هر چرخ بصورت الکترونیکـی صورت می پذیرد. در این سیستم مانند سیستمهای عمومی) (Generalدر مجموعه تقویت ترمز به وجود خلاء نیازی نمی باشد و در صـورت ایجـاد خطا در مجموعه ، کامپیوتر بطور اتوماتیک آن را پیدا کرده و تشخیص می دهد. SBC با استفاده از سیستم هیدرولیکی که فشار دقیق و کامل آن را کنترل می کند ، می تواند به آسانی خود را با سیستمهای هـدایت خـودرو ، بـه صورت شبکه درآورد این سیستم با استفاده از آکومولاتور فشار بالا که قادر است فشار دینامیکی را بطور سریع بالا ببرد ، باعث کـاهش مـسافت ترمزگیـری و نیـز افـزایش تعادل و پایداری هدایت خودرو می شود. تنظیم فشار و ترمزگیری فعال طوری صورت می پـذیرد کـه هـیچ احـساسی در پـدال ترمـز ( مـثلاً لـرزش) مشاهده نخواهد گردید و در نهایت سطح ایمنی بالائی فراهم خواهد آمد. مشخصه های ترمز می تواند با شرایط مختلف رانندگی( مثلاً ترمز گیری سریع در سرعتهای بالا یا با روشهای دینامیکی مختلف رانندگی)  وفـق پیـدا کند .علاوه بر توضیحات فوق، عملیات زیر نیز توسط این سیستم انجام می پذیرد:

کنترل و نگه داشتن خودرو در سراشیبی

افزایش میزان تقویت ترمز

ترمز گیری با استراتژی خاص در ترافیک سنگین

انجام خشک کردن دیسک ترمز حین بارندگی(Brake disc drier)

توقف ملایم خودرو


تگ ها : سیستم ترمز دیجیتال خودرو سامانه ABS کنترل الکترونیکی ESP مقاله ترمز الکتروهیدرولیکی سیستم هیدرولیکی SBC TCS


نظر شما با موفقیت ثبت شد!

نظرات کاربران :

استاد حسین بهروزی (6 روز پیش) : نقل قول

عالیییی ممنون از توضیحات مهندسین دستت شما درد نکه

برای ثبت نظر باید به حساب کاربری خود وارد شوید