کنترل دینامیک خودرو

انتشار : 1 ماه پیش
آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش

آشنایی با سیستم Dynamic Drive

دینامیک درایو (Dynamic Drive) برای بالاتر بردن امنیت وکنترل خودرو طراحی شده و سیستمی برای دستیابی بـه یکـی از بهتـرین انـواع تعلیق می باشد. این سیستم با کمک بازوهای پایدار کننده تنظیم پذیر برروی اکسل های جلو و عقب خـودرو ، مـی توانـد تواناییهـای حرکتـی خودرو را از راحت به حالت اسپورت تغییر دهد . با توجه به این موارد طراحان سیستم تعلیق شرکت بی ام و توانسته اند به سه توانـایی ارزشـمند دست یابند.

 .1کنترل بهتر خودرو در تغییر مسیرهای ناگهانی ( مانورها)

 .2راحتی بیشتر سرنشینان

 3. پایداری جهتی بهتر نسبت به خودروهای معمولی


معمولا یک خودرو بسته به سیستم تعلیق و بازوهای پایدار کننده سیستم در مانورها رانندگی و پیچها ( بر پایـه قـانون گریـز از مرکـز ) دچـار تکانهای گهواره ای می شود. در این حالت تنظیم و طراحی درست بازوهای پایدار کننده سیستم تعلیـق مـی توانـد تـا انـدازه ای تکـان هـای گهواره ای را کاهش دهد. این تکانها ویا حرکتهای ناخواسته در خودرو های بسیار راحت بزرگ و یا خودروهایی بـا نقطـه ثقـل بـالا تـا انـدازه زیادی از دینامیک رانندگی این گونه خودروها کاسته و همزمان از دقت سیستم فرمان به ویژه در مانورهای پی در پی نیز می کاهند. حرکتهای ناخواسته و تکانهای سنگین خودروها در مانورهای رانندگی برای بسیاری از رانندگان آزاردهنده است. در سیستم اکتیـو درایـو بازوهـای فعـال پایدار کننده این سیستم تا اندازه قابل توجهی از حرکتهای گهواره ای در مانورها می کاهند . از دیگر مزایای این سیستم عـدم انتقـال ضـربات یک چرخ به چرخهای دیگر می باشد.عملکرد سیستم :

در واحد کنترل الکترونیکی سیستم دینامیک درایو وضعیتهای گوناگون رانندگی ثبت شده است . این نوع سیستم هوشمند می تواند بـا پـردازش داده های گوناگون همچون سرعت ، زاویه ورود به پیچ ، شتاب گیری در پیچ ، وضعیت پدال گاز ، نیروی لحظه ای موتور و . . . بهترین وضعیت را برای بازوهای پایدار کننده سیستم کمک فنرها برگزیند. دینامیک درایو با افزایش فشار برروی اکسل عقب چسبندگی چرخهای عقب به جاده را در مانورها بیشتر می کند. با کمـک ایـن سیـستم فـشار برروی چرخی که رو به بیرون دایره پیچ قرار دارد بیشتر و همزمان فشار بر روی چرخی که رو به درون دایره پیچ قرار دارد به گونه ای هماهنگ کمتر می شود . بدین صورت از یک طرف تمایل بر پرپیچی خودرو همواره تحت کنترل و از طرف دیگر اکسل عقب نیز در آسانتر شدن کنتـرل خودرو در مانورها کمک بسزایی به راننده می نماید. این سیستم مجهز به قطعات پیچیده مکانیکی و هیدرولیکی می باشد فرمان این سیستم از یک واحد کنترل الکترونیکی و نیروی این سیـستم از راه دو پمپ هیدرولیکی بدست می آید. این پمپ ها با دو بازوی مکانیک به شکل موازی با مفصلهایی که بر روی اکسل عقب مونتاژ شده است، اتصال دارند. هنگامی که خودرو با سرعت وارد پیچ می شود ، این بازوها با فرمانهایی که از واحد کنترل می گیرد به چرخش و یا گـردش افتـاده و با افزودن فشار برروی یک چرخ و کاهش فشار از روی چرخ دیگر ، حرکت گهواره ای خودرو در مانورها را از میان می برند. برای افزایش کارایی سیستم ، یک موتور کوچک الکتریکی نیز در میان بازوهای پایدار کننده نـصب شـده اسـت و واکـنش سیـستم را سـریعتر می نماید. ( نیروی گشتاور این موتور کوچک 800 نیوتن متـر مـی باشـد) همچنـین لازم بـه ذکـر اسـت سیـستم مـذکور بـا سیـستم پایـداری لکترونیکی (ESP) خودرو نیز در ارتباط می باشد .

زمان پایدارسازی این سیستم از آغاز زمان اندازه گیری تا رسیدن به پایداری در مانورها تنها یک چهارم ثانیه است و بدین روی سریعتر از دیگـر سیستمهای قابل مقایسه کنونی است.

فشار هیدرولیک این سیستم به گونه ای بسیار دقیق در بلوک سوپاپها کنترل و بـرروی هـر یـک از بازوهـای پایـدار کننـده در حـدود  180بـار می باشد .
تگ ها : دیجیتال خودرو سامانه مقاله دینامیک تعلیق سیستم تعلیق پایداری کنترل دینامیک خودرو کنترل پایداری فشار هیدرولیک


نظر شما با موفقیت ثبت شد!

نظرات کاربران :

برای ثبت نظر باید به حساب کاربری خود وارد شوید