سیستم ترمز الکترومغناطیسی

انتشار : 1 ماه پیش
آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش

سیستم ترمز الکترومغناطیسی

این سیستم که با نام سیستم ترمز برقی(Brake by-wire) نیز شناخته می شود، فاقد هرگونه مدار هیدرولیکی ماننـد ترمز فعلی می باشد و اجزاء سیستم صرفاً قطعات الکتریکی و الکترونیکی می باشند. قطعات اصلی این سیـستم شـامل،ECU، سیمهای ارتباطی ، (BUS) سنسورها و عملگرها می باشند .در سیستمهای فعلی کلیه عملگرهای مدار توسط فشار هیدرولیکی روغن ترمز فعال می شوند در حالیکه در این سیستم کلیه عملگرها با جریان الکتریکی عمل می نمایند. در تکنولوژی جدید ولتاژی که سیستم جهت فعال سازی به آن نیـاز دارد،  40ولت می باشد.

نحوه تبادل اطلاعـات بـین  ،ECU عملگرهـا، سنـسورها و دیگـر اجـزاء از طریـق پروتکـل خاصـی (TTP/C)صـورت می گیرد .لازم به یاد آوری است که در سیستم مولتی پلکس نیز از پروتکلهای  CANیا  VAN استفاده می گردد .

این ارتباط به این ترتیب است که پروتکل فوق الذکر، دو کانال ارتباطی مستقل از یکدیگر را فراهم می آورد (شکل زیر) تا اینکه فریمهای اطلاعاتی ، حتی در صورت ایراد در مسیر نیز، انتقـال یابنـد. اسـتراتژی در نظـر گرفتـه شـده در ایـن سیستم این است که پیدایش یک عیب نباید در بقیه سیستم تاثیر داشته باشد.