کیسه هوا

انتشار : 5 روز پیش
آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش

از سال های گذشته ، کمربند ایمنی از جمله مهم ترین تجهیزات ایمنی خودرو در تصادفات را نندگی بوده اند . ولی باتوجه به پیشرفت هایی که در سال های بعد رخ داد ،کیسه های هوا به عنوان مکملی قوی و بسیار مطمئن در کنار کمربندهای ایمنی بکار برده شدند . در سال های  1980اولین کیسه هوا بر روی اتومبیل نصب گردید . از سال  1998تمامی خودروها ، موظف به استفاده از کیسه هوا شدند . امروزه آزمایشات و تجربیات نشان داده است که کیسه هوا ، احتمال خطر فوت افراد در تصادفات را تا  %30کاهش داده است .

ساختار اصلی سیستم

قبل از بررسی ساختار این سیستم ، بهتر است به این نکته اشاره کنیم که طبق قانون اینرسی هـر جسـمی کـه در حال حرکت باشد ، در صورت متوقف شدن محرک خود با همان سرعت ادامه می دهد. حال تصور کنید کـه خـودرو در حال حرکت می باشد و با همان سرعت خودرو به حرکت خود ادامه می دهد مگر اینکه یک نگهدارنده آنهـا را از حرکت باز دارد . عملی را که کیسه هوا انجام می دهد ، بازداشتن حرکت مسافر بـدون ایجـاد کمتـرین خسـارت و جراحتی به آن می باشد .


اجزاء سیستم کیسه هوا

1.     خود کیـســـه تشکیل شده است از یک لایه نازک نایلون فابریـــکی که می تواند در داخل غربــیـــلک فرمان ، داشبورد و حتی در مدلهای جدید بر روی درهای جانبی نیز قرار داده شود.

2.     سنسور که وسیله ای جهت ارسال اطلاعات به کیـــسه هوا جهت فعال شدن می باشد .فعال شدن کیــسه هوا هنگامی رخ می دهد که نیرویی برابربا تصــــادم یک جسم محرک( خودرو ) با دیوار سرعتی معادل  16تا  24کیلومتر بر ساعت ایجاد گردد . این سنسور با استفاده از یک سویــــیچ مکانیکی که هنگام ضربه بسته شده و یک اتصال الکــتریکی را بوجود می آورد ، ضربه را حس می کند . سنسور های الکترونیکی از یک حـسگر شتاب که بر روی یک تراشه سیلیکونی قرار داده شده است ، استفاده می کند .
3.     سیســـتم فعال کننده کـیسه هوا از یک پالس سریع گاز نیتروژن( یا هر گاز دیگری ) که از ترکیب شیمیایی نیــترید سدیم (NaN3) و نیترات پتاسیم (KNO3)تولید می شود . برای متورم کردن کیسه استفاده می کند. سیستم کیسه هوا یک چاشنی را فعال کرده و ســـپس حجم بسیار زیادی از گاز جهت متورم کردن وارد کیـــسه می شود ( این اعمال در کمتر از یک چشم بهم زدن رخ می دهد) . پس از لحظاتی گاز از سوراخ های دور کیــــسه خارج شده و سیســتم غیر فعال می گردد . تمامی این اعمال در  25/1 ثانیه رخ می دهد.