سیستم هشدار انحراف از مسیر

انتشار : 2 هفته پیش
آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش

هر یک از سنسورهای زیر سپر دارای یک جفت  EMITTER(منتشر کننده) برای ارسـال امـواج نـوری ویـک جفـت RECEIVER ( گیرنده)  برای دریافت اشعه های ساطع شده می باشند  EMITTERاشعه را به طرف زمین ارسال می نماید و RECEIVERامـواج منعکس شده ازز زمین را دریافت می نماید. امواج دریافتی رنگ سیاه (آسفالت) با امواج دریافتی رنگ سفید(خط کشی) تفاوت داشـته و این اختلاف به  ECUگزارش می شود. در این هنگام  ECUبه ویبراتور (عملگر) چپ یا راست بسته به منبع ارسال اطلاعـات مربوطـه دستور فعال شدن را صادر می نماید، طبیعی است که راننده نیز عکس العمل مخالف از خود بروز داده و خودرو را به مسیر اولیه هـدایت نماید . تا زمانیکه اطلاعات دریافتی از سنسور ها مبنی بر حرکت روی خطوط جاده باشد لرزش صـندلی بـصورت متنـاوب ( خـاموش قدرت کم حداکثر قدرت)کار می کند .

برای مینیمم نمودن خطا و توانایی بیشتر در آشکار سازی فلش ها و خطوط پیوسته،  %60آشکار سازی توسط سنسور یک ،  % 30 توسط سنسوردو و  %10توسط سنسور سه در هر سمت چپ یا راست انجام می پذیرد .شایان ذکر است این سیستم در برف غیر فعال است .

همچنین باران های سنگین یا گل و لجن در لوله های سنسورها می تواند ایجاد اشکال در عملکرد سنسورها نماید .

شماتیک ورودی و خروجی واحد کنترل الکترونیکی سیستم :نقشه شماتیک الکتریکی نصب شده بر روی خودرو C5 :


"این سیستم بهبود امنیت رانندگی و امکان عملکرد بهتر راننده را فراهم می سازد "

در صورتی که راننده دچار خواب الودگی یا حواس پرتی گردد و از مسیر خود منحرف شود این سیـستم بـه صـورت اتوماتیـک در زمان کمتر از  200میلی ثانیه فعال شده ، هشدار خروج از خطوط جاده را با ویبره نمودن صندلی راننده اعلام می نماید.

این سیستم در صورتی فعال می گردد که :

-  کلید فعال بودن روشن باشد .

-  سرعت خودرو بیشتراز 80کیلومتر در ساعت باشد.

-  چراغ های راهنما روشن نباشند.

کاربرد دیگر این سیستم که هنوز عملی نشده است خواندن بار کد های خیابان می باشد ، این سیستم به رانندگان کمک میکنـدتا اطلاعات مربوط به جاده و علائم رانندگی را از طریق خطوط عرضی که به صورت بارکد روی خیابان کشیده شـده اسـت خوانـده و دستورات مربوط را به اطلاع آنان برساند بعنوان مثال "فعال سازی بوق خطر ناک اسـت" یـا "حـداکثر سـرعت  30کیلـومتر بـر ساعت است " این کاربرد زمانی ارائه می شود که قانون گذاران نیاز به این سیستم را اعلام نمایند .

بارکدها با  4یا 5خط که دارای عرض ها و فواصل غیر هم سان هستند روی عرض خیابان مشخص می شوند .